Đảo Phú Quý
2 Ngày 1 Đêm
2.500.000 
Đảo Phú Quý
3 Ngày2 Đêm
3.600.000 
Đảo Phú Quý
2Ngày 1 Đêm
1.850.000 
Đảo Phú Quý
3 Ngày 2 Đêm
2.950.000 
Đảo Phú Quý
3 Ngày 2Đêm
3.350.000 
Đảo Phú Quý
5 Ngày 4 Đêm
5.300.000 
Giảm 17%
Trung Quốc
7 Ngày 6 Đêm
15.000.000  12.500.000 
Giảm 3%
Hồng Công
4 Ngày 3 Đêm
14.490.000  14.000.000 
Giảm 2%
Nhật Bản
4 Ngày 3 Đêm
25.000.000  24.500.000 
Nhật Bản
6 Ngày 5 Đêm
38.000.000 
Giảm 16%
Balo
4 Ngày 3 Đêm
12.500.000  10.500.000 
Thái Lan
5 Ngày 4 Đêm
6.590.000